Page 9 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 9

Brodowe Łąki i Zawady               powstał młyn wodny. Czarnotrzew stał się jednym
      Te dwie miejscowości położone są na przeciwle- z głównych ośrodków produkcji mąki na Kurpiach,
      głych brzegach Omulwi. Miejsce dobrze zagospoda- a to za sprawą kolejnych dwóch młynów, które po-
      rowane. Jest tu pole namiotowe, plaża, a nieopodal wstały w miejscowości. Obecny młyn stoi w miejscu
      na wyspie punkt, w którym w lipcu organizowane zwanym Karpy lub Niedźwiedzią Budą.
      jest Święto Folkloru Kurpiowskiego. Brodowe Łąki
      powstały w XVII w. nieopodal średniowiecznego Olkowa Kępa
      brodu na Omulwi. Prowadzi tędy ważny szlak z Prza- Przysiółek swą nazwę zawdzięcza Olkowi, zbiego-
      snysza do Kolna. Tutaj, na początku XVIII w. Kurpie wi z folwarku, który osiedlił się na trudno dostępnej
      napadli na obóz wojsk szwedzkiego króla Karola XII. kępie, w rozwidleniu Omulwi i Płodownicy.
      Nad wsią góruje drewniany kościół św. Michała Ar-
      chanioła, a obok wolnostojąca dzwonnica.     Przystań
                               Miejscowość została prawdopodobnie założo-
      Czarnia                      na w pierwszej połowie XVI wieku, kiedy Mikołaj
      Miejscowość gminna w powiecie ostrołęckim i jed- Mzowski otrzymał nadanie królewskie w postaci lasu
      na z najmniejszych gmin w kraju, powstała na szlaku w Puszczy Płodownickiej i nad rzeką Omulew zbu-
      z Myszyńca do Chorzel. W Czarni stoi neogotycki, dował młyn wodny, a następnie kuźnicę. Pierwotną
      jednowieżowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP nazwą Przystani była Ruda, jako miejsce wytapia-
      z początku XX wieku. Z tutejszej parafii pochodził brat nia żelaza z rudy darniowej. Rudę i węgiel drzewny
      Zenon Żebrowski, współpracownik Maksymiliana Kol- do wytopu trzeba było dowozić, a najłatwiejszym
      bego, budowniczy klasztoru w Niepokalanowie. Jego i najtańszym środkiem komunikacji była rzeka Omu-
      postać i dokonania upamiętniają tablica w kościele, lew. W XVIII wieku wybudowano tutaj modrzewio-
      pomnik na skwerku przed świątynią i miejscową szko- wy dwór, niestety spalony przez wojska rosyjskie
      lą oraz Muzeum Kurpiowsko -Japońskie jego imienia. w czasie konfederacji barskiej. Odbudowy dworu
      Muzeum zostało stworzone w budynku dawnej ple-  podjął się Konstanty Godlewski, niestety przeszko-
      banii. W placówce zgromadzone są eksponaty nale- dziła w tym jego przedwczesna śmierć. Jego żona
      żące do brata Zenona, fotografie, kurpiowskie i japoń- przekazała majątek w zastaw pożyczki, a ponieważ
      skie stroje i przedmioty codziennego użytku. We wsi nie spłaciła jej w terminie, dwór przeszedł na wła-
      zachowały się liczne drewniane domy oraz kapliczki, sność Pawia Mostowskiego, który dokończył budo-
      m.in. nad rzeką Trybówką.             wę dworku. W późniejszym czasie dobra w Przystani
                               zostały zakupione przez Krasińskich, a potem prze-
      Czarnotrzew                    szły na własność Czartoryskich. Najstarsza córka
      W końcu XVI wieku Anna Habsburżanka, żona Zyg-  Adama Czartoryskiego otrzymała dobra w Przystani,
      munta III Wazy, zezwoliła Stanisławowi Wołoszowi a na zlecenie jej męża rozpoczęto budowę nowego
      na kopanie rudy na tutejszych łąkach. Miejsce to dworu, parku, sadu i ogrodu. Obecnie w budynku
      nazywano Rudą Czarną. Tutaj w tym samym okresie mieści się Szkoła Podstawowa.


                               Stanice i przystanie szlaku kajakowego:
                               1. Michałowo – powyżej Surowego,
                                 rozpoczęcie trasy;
                               2. Długie (stanica) – powyżej mostu;
                               3. Brodowe Łąki (przystań) – za mostem;
                               4. Oborczyska (przystań);
                               5. Czarnotrzew (przystań) – powyżej mostu
                                 ok. 400 m;
                               6. Przystań (postój) – za mostem;
                               7. Kruki (postój, przystań) – za mostem;
                               8. Ostrołęka (stanica) – za mostem 200 m –
                                 droga na Warszawę.

                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14