Page 5 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 5

w stylu neogotyckim. Warto również zobaczyć     Informacje praktyczne dotyczące trasy szlaku:
      zabytkowy cmentarz, na którym spoczywają żołnierze    Punkty Informacji turystycznej:
      Straży Granicznej z lat 1920–1930, a także polegli  Lelis
      w 1939 roku z 71 Pułku Piechoty WP.           Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Lelis
      Z Myszyńca wyjeżdżamy drogą 614 na zachód,     ul. Szkolna 48, tel. +48 29 761 10 77
      kierując się do Czarni. Tu znajduje się zbiorowa  www.ckbislelis.pl
      mogiła Powstańców z 1863 roku, a niecały kilometr
      dalej stoi Pomnik walk Kurpiów ze Szwedami. We  Kadzidło
      wsi Czarnia zobaczyć można też neogotycki kościół  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
      z pięknymi drewnianymi ołtarzami z początku XX    Kadzidło,
      wieku oraz Pomnik Brata Zenona Żebrowskiego –   ul. Kościuszki 6, tel. +48 29 7618026
      Misjonarza z Japonii (przed kościołem). Około 2,5 km   www.ckk.kadzidlo.pl
      na południowy zachód od miejscowości docieramy
      do „Rezerwatu przyrody Czarnia”. Osobliwością tego    Łyse
      rozległego (142 ha) obszaru są występujące tylko w tym  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Łyse
      miejscu sosny bartne. Są one dobrze widoczne z trasy   ul. Kościelna 19, tel. +48 29 772 50 47
      szlaku rowerowo-pieszego „Barci Kurpiowskich”.      http://goksir-lyse.pl
      Z rezerwatu kierujemy się na południe, mijając po
      drodze oryginalną, lipową kapliczkę z figurką św.  Myszyniec
      Huberta, patrona myśliwych. Dojeżdżamy do wsi    Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks.
      Bandysie, której ważnym punktem jest pomnik     Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
      mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców.     Plac Wolności 58, tel. +48 29 7721363
      Kontynuujemy podróż do Zawad, następnie przez most    https://rckkmyszyniec.pl
      i dalej do miejscowości Brodowe Łąki, z drewnianym
      kościółkiem w stylu kurpiowskim z 1884 roku.     Baranowo
      Kierując się wzdłuż rzeki Omulew, mijamy kolejno  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
      wsie: Guzowatka, Kaliska, Bakuła i Orzełek. Następnie  Baranowo
      na rozwidleniu dróg za wsią Lipowy Las osiągamy  ul. Długa 13, tel. +48 29 761 36 76
      wieś Baranowo z neogotyckim kościołem z początku     https://goksirbaranowo.pl
      XX wieku. Okoliczne tereny położone są w zasięgu
      Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000.
      Dalej jedziemy drogą na południowy wschód, mijając
      wsie Budne i Wyszel. W kolejnej miejscowości,
      Przystań, warto zwiedzić drewniany dworek rodziny
      Burbonów z 1928 roku. Dla miłośników jazdy konnej
      atrakcją będzie również stadnina koni państwa
      Spychalskich. Kontynuujemy wycieczkę wzdłuż rzeki
      Omulew do wsi Białobrzeg Bliższy, a następnie Kruki.
      Za drewnianym mostem na Omulwi, w lesie znajduje
      się mogiła bohatera bitwy ostrołęckiej, gen. Ludwika
      Kickiego. Stąd wracamy już do Ostrołęki, gdzie
      kończy się trasa naszej urozmaiconej, kulturowo –
      przyrodniczej wyprawy.


                            Rezerwat Czarnia
                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10