Page 4 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 4

Kurpiowskie” (czerwiec).             kościół z wystrojem regionalnym, w którym znajduje
      Do niekwestionowanych atrakcji Kadzidła należy się ekspozycja wyrobów sztuki kurpiowskiej.
      również neobarokowy kościół z 1889 roku, Miejscowość opuszczamy drogą 647. Niebawem
      z ołtarzem z XVIII wieku, sprowadzonym z Kodnia. osiągamy wieś Serafin ze słynnym „Rezerwatem
      Kadzidło jest drugim, największym ośrodkiem przyrody Torfowisko Serafin”. Miejscowość poło-
      kultury kurpiowskiej, o czym świadczy również żona jest na skraju Puszczy Piskiej, w pobliżu wy-
      rękodzieło twórców lokalnych. Warto odwiedzić płyconego wskutek osuszania okolicznych, pod-
      kilku z nich i zaopatrzyć się w piękne, autentyczne, mokłych łąk, jeziora Krusko. Na bagnach dawnego
      regionalne pamiątki.               jeziora wybudowano kilkusetmetrową, drewnianą
      Z Kadzidła kierujemy się na północny wschód. kładkę, pozwalającą na bliższe poznanie roślinności
      Mijamy wieś Szafranki, a następnie Lipniki, gdzie na tym terenie. Wzdłuż kładki umieszczono tablice
      można obejrzeć wiatrak, murowany kościół z 1837 informacyjne, opowiadające o cennych, lokalnych
      roku oraz dzwonnicę z I połowy XIX wieku, a także gatunkach flory i fauny. Należy pamiętać, że choć
      znajdującą się niedaleko figurę św. Rocha. Jadąc dalej kładkę zbudowano z myślą o turystach, to służy ona
      docieramy do miejscowości Łyse. Wieś ta słynie również ograniczaniu presji człowieka na środowi-
      z organizacji corocznej imprezy folklorystycznej sko naturalne. Rezerwat jest miejscem lęgowym
      „Palma Kurpiowska”. To jedno z największych świąt dzikiego ptactwa i nie wolno zbaczać z wyznaczo-
      Kurpiowszczyzny. Dawny zwyczaj kolorowego nej trasy. Z myślą o zwiedzających wzniesiono tak-
      strojenia wysokich palm z roślinności leśnej począł że wieżę widokową, z której szczytu rozciągają się
      w latach 60. XX wieku zanikać. Dla przeciwdziałania zapadające w pamięć plenery.
      temu zjawisku ogłoszono konkurs na najładniejszą Z rezerwatu kierujemy się do Myszyńca (DK 53),
      palmę kurpiowską. Cykliczny charakter konkursu który stanowi centrum handlowe i kulturalne
      sprawił, że pojawiało się na nim (i na Procesji ziemi  kurpiowskiej.  Zabytki, ładna  okolica
      Palmowej) coraz więcej pięknych palm. Odrodzenie oraz korzystne położenie przy drodze łączącej
      się zwyczaju sprowadziło do Łysych początkowo Warszawę z Mazurami, sprawiają, że jest on
      dziennikarzy, później – nieprzebrane tłumy zarówno atrakcyjnym przystankiem w podróży,
      zainteresowanych tym zwyczajem turystów. Zgodnie jak i turystyczną destynacją. Jarmarki i targi
      z obyczajem, po uroczystościach kościelnych w Myszyńcu   przyciągają  co  roku  licznych
      odbywa się ogłoszenie wyników aktualnego przyjezdnych. W sierpniu można wybrać się
      konkursu palm, a całości imprezy towarzyszą tu na imprezę folklorystyczną „Miodobranie
      występy zespołów regionalnych, kiermasze sztuki Kurpiowskie”, słynącą ze „smakowitej” oferty
      ludowej, wydawnictw i rękodzieła wiejskiego oraz twórców  ludowych  oraz  charakterystycznej
      degustacja potraw regionalnych. Będąc wy Łysych muzyki regionalnej. Pośród zabudowań Myszyńca
      warto również zwiedzić XIX-wieczny, drewniany wyróżnia się kościół z roku 1922, pięcionawowy,

      Skansen Kurpiowski w Kadzidle                    Miodobranie w Myszyńcu

       4  Wędrowiec NADWARCIAŃSKI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9