Page 8 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 8

Atrakcyjne miejscowości na trasie
      Szlak kajakowy                         Długie      rzeki Omulew                          Miejscowość położona na skraju
                                      lasu. W krajobrazie przeważają zie-
                                      lone, malownicze pastwiska z wy-
                                      pasającymi się stadami krów i koni.
                                      W miejscowości, nad brzegiem rze-
                                      ki, kilka ciekawych kapliczek słu-
                                      powych, m.in. przy moście Nowa
                                      Wieś–Długie oraz przy ujściu rzeki
                                      Trybówki. Znajduje się tutaj prywat-
       Omulew jest jedną z atrakcyjniejszych rzek Pojezie-      na stanica wodna z wiatą i miejscem
       rza Mazurskiego i Równiny Kurpiowskiej. Odcinek        do biwakowania. Stanica posiada
       Mącice-Ostrołęka leży w Dolinie Omulwi. Posiada        pełne zaplecze sanitarne. To idealne
       wyjątkowy, naturalny charakter, wyróżniający się        miejsce na chwilowy lub dłuższy po-
       krajobrazem rozległych łąk, pastwisk oraz terenów       stój. Właściciel organizuje wyjazdy
       podmokłych. Tereny te są cenną ostoją ptaków,         do pobliskiej Czarni, gdzie w miej-
       z gniazdującymi przedstawicielami derkaczy, żurawi,      scowej plebanii znajduje się Pol-
       bocianów. Otwarte tereny torfowisk, łąk oraz płytkie      sko – Japońskie Muzeum im. Brata
       rozlewiska i muliste miejsca nad rzeką są żerowiskiem     Zenona Żebrowskiego oraz zabyt-
       dla ptaków wodno-błotnych. Lasy to w przeważającej       kowy kościół. W miejscowości jest
       części ubogie bory sosnowe rosnące na piaszczystych      też gospodarstwo agroturystycz-
       glebach oddalonych od rzeki. Lasy łęgowe zachowa-       ne, w którym można zatrzymać się
       ły się tylko w małych fragmentach doliny Omulwi.        na nocleg lub zamówić posiłek.
       Meandrujące po dnie swojej pradoliny koryto rzecz-       • Stanica Długie,
       ne wytworzyło różnej wielkości zakola, zakręcające        tel. +48 602 458 971.
       w górnym biegu niekiedy nawet o 180 stopni. W wie-       • Gospodarstwo Agroturystyczne
       lu miejscach do brzegów przylegają tereny otwarte,        Agro DOROTA w Czarni
       które tworzą dobre warunki biwakowe. My jednak          tel. +48 297 727 087,
       proponujemy korzystać z wyznaczonych do tego           +48 694 168 846
       miejsc – ogólnodostępnych lub prywatnych stanic.
       8  Wędrowiec NADWARCIAŃSKI
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13