Page 14 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 14

Szlaki rowerowe
      Leśna ścieżka rowerowa w Wachu
      Długość trasy wynosi 16 km. Ścieżka tworzy pętlę,  dary lasu, drewno – surowiec doskonały) oraz dzia-
      której początek i koniec znajduje się przy miejscu  łaniach na rzecz jego zachowania w dobrym stanie
      postoju pojazdów we wsi Wach.           dla przyszłych pokoleń (przystanki: ochrona prze-
      Wzdłuż trasy rozmieszczono 15 tablic edukacyj- ciwpożarowa, ochrona lasu, ochrona przyrody, od-
      nych, prezentujących zagadnienia dotyczące zja- nowienie lasu). Charakterystycznym punktem trasy
      wisk zachodzących w środowisku leśnym. Utwo- jest wiata edukacyjna przy wieży przeciwpożaro-
      rzono również 14 przystanków tematycznych (typy  wej (wieża nie jest udostępniona do zwiedzania).
      siedliskowe lasu, wydma, dary lasu drewno – surowiec  Ścieżka jest oznakowana kierunkowskazami,
      doskonały, podszyty, ochrona przeciwpożarowa, ło- a przystanki tematyczne numerami umieszczonymi
      wiectwo, ochrona lasu, rezerwat, martwe drzewo –  na palikach. Trasa wiedzie obok rezerwatów przy-
      posusz, odnowienie lasu, odnowienie lasu, zabytki  rody: Podgórze i Torfowisko Karaska. Ciekawym
      kultury materialnej, odnowienie lasu) umożliwiają- miejscem jest także drewniana kapliczka kubaturo-
      cych zdobycie podstawowych informacji o lesie  wa z 1918 roku (obok przystanku 13).
      (przystanki: typy siedliskowe lasu, podszyty, mar-
      twe drzewo-posusz), jego bogactwie (przystanki:


       14  Wędrowiec NADWARCIAŃSKI
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19