Page 6 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 6

Szlaki konne      kurpiowszczyzny

       Przez Puszczę Zieloną prowadzą dwa oznakowane
       szlaki do jazdy konnej. Wytyczone zostały we wsi
       Przystań w gminie Olszewo–Borki.

      Oba wiodą drogą szutrową przez to rozwidlenie dróg, na którym do Białobrzegu Dalszego. Przeci-
      trakt leśny. Ich długość to 15 i 10 skręcamy w prawo w kierunku namy ją kierując się na północ aż
      km, zaś średni czas przejazdu Baranowa. Po około 100 m zjeż- do krańca lasu. Tam skręcamy na
      trwa od 1 do 2 godzin. Wzdłuż ca- dżamy w lewo w drogę leśną, zachód według oznakowań i po
      łej trasy umieszczone są tabliczki prowadzącą wzdłuż drogi asfal- przejechaniu około 100 m kieruje-
      wskazujące właściwy kierunek.  towej. Szlak mija wiele duktów my się na północ. Po około 300 m
                       aż do mostku na drodze głównej skręcamy na zachód i docieramy
      Trasa 1 prowadzi z gospodarstwa Przystań – Nowa Wieś. Po prze-  do drogi asfaltowej prowadzącej
      w prawo na drogę powiatową jechaniu około 100 m skręcamy na powrót do gospodarstwa Pań-
      Przystań – Nowa Wieś. Po przeje- na południowy wschód w kierun- stwa Spychalskich.
      chaniu przez most na rzece Omu- ku wsi Grabnik. Trasa prowadzi
      lew kontynuujemy jazdę drogą as- na wschód drogą polną obrzeża- Trasa 2 prowadzi prowadzi od
      faltową. Po około 200 m mijamy mi lasu do leśniczówki Przystań. gospodarstwa w lewo. Po prze-
      znajdujący się po prawej stronie Przy niej przecinamy drogę as- jechaniu około 500 m skręcamy
      dawny drewniany dworek rodziny faltową i jedziemy duktem w kie- w prawo i jadąc wzdłuż doliny
      Burbonów z 1928 roku, obecnie runku północno-wschodnim. Po Omulwi kierujemy się do wsi Bia-
      mieszczący szkołę podstawową. około 3 km szlaku dojeżdżamy łobrzeg Bliższy. Przed mostem
      Kolejny charakterystyczny punkt do drogi prowadzącej z Mostowa na rzece Omulew mijamy po
       6  Wędrowiec NADWARCIAŃSKI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11