Page 13 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 13

Szlak


      Frontu Wschodniego      I Wojny Światowej       Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Polakom
       wydawać się mogło, że to nie jest nasza wojna, a wojna
       trzech cesarzy – zaborców. Okazało się jednak, że działania
       wojenne frontu wschodniego rozegrały się właśnie tu – na
       ziemiach polskich.


      W I fazie wojny ucierpiało całe Ma- Staraniem Gminy Czernice Boro-
      zowsze, ale to na jego północy pru- we oraz działających tu stowa-
      sacy zaplanowali przełamanie fron- rzyszeń został wyremontowany  Ekspozycja frontu wschodniego
                                       I wojny światowej – dwór w Chojnowie
      tu, zdobycie Warszawy i otwarcie i dziś znów tętni życiem.
      sobie drogi wgłąb Rosji. Pod Prza- Mieści się tu ekspozycja Frontu
      snyszem jesienią 1914 roku oraz Wschodniego I Wojny Światowej.
      wiosną i latem 1915 roku doszło W jej zbiorach znajduje się po-
      do krwawych zmagań nazywanych nad 1000 oryginalnych elemen-
      bitwami przasnyskimi. Na odcinku tów uzbrojenia, umundurowania,
      kilkudziesięciu kilometrów zginę- przedmioty codziennego użytku
      ło w tym czasie prawie 200 000 odnalezione przez poszukiwaczy
      żołnierzy, ucierpiała też ludność historii w miejscach związanych  Podróże drezynami po szlaku
                                       kolei wąskotorowej
      cywilna. Wioski i miasta obrócono z I wojną światową. Jedna z izb
      w ruinę.             zamieniona na szpital przypomi- świadka tamtych wydarzeń. Jest
      Podróżując współcześnie po Ma-  na, że w dworze znajdował się nim kolejka wąskotorowa. Po-
      zowszu napotkać można wiele sztab i szpital polowy dla oficerów wstała w okresie I wojny świato-
      tablic, opatrzonych charakte- rosyjskich.           wej, jako wojskowa kolej polowa.
      rystycznym logo Szlaku Frontu Na uwagę zasługują również inne Pierwotnie zaopatrywała front,
      Wschodniego I Wojny Świato-  ciekawe wystawy okolicznościo- później przewoziła przez 100
      wej. Na północnym Mazowszu we. Wśród nich poświęcona do-   lat ludzi i towary, a potem ruch
      upamiętniają one przede wszyst- wódcy 21. Pułku Piechoty ,,Dzie- zamarł.
      kim krwawe bitwy przasnyskie ci  Warszawy”  Pułkownikowi Transport samochodowy wygrał
      i poległych w latach 1914 – 1915 Stanisławowi Sosabowskiemu – ze starą ciuchcią. Okazuje się jed-
      żołnierzy wielu narodowości, późniejszemu generałowi i do- nak, że kolejka po wielu latach
      w tym Polaków walczących po wódcy I Samodzielnej Brygady znów ożyła. Staraniem wolon-
      różnych stronach frontu.     Spadochronowej. Tu, pod Czer- tariuszy i pasjonatów wznowiła
      Świadkiem wydarzeń sprzed stu nicami Borowymi, 3 września ruch i przewozi pragnących nie-
      lat jest ocalały z pożogi I i II wojny 1939 roku żelazny 21. Pułk sto- pospolitych doznań turystów. Tu
      zabytkowy dworek w Chojnowie. czył zwycięską bitwę z wojskami można zwiedzać 12–kilometrowy
      Okres powojenny, a szczególnie hitlerowskimi.         odcinek Szlaku Frontu Wschod-
      czas  transformacji  spowodo- Nieopodal, w Czernicach Bo-  niego drezynami rowerowymi.
      wał, że obiekt popadł w ruinę. rowych  spotykamy  kolejnego


                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18