Page 7 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 7

Informacje praktyczne:
                                        Gmina Olszewo Borki
                                        Urząd Gminy Olszewo-Borki
                                        ul. Broniewskiego 13,
                                        07-415 Olszewo Borki,
                                        tel. +48 29 761 31 07
                                        https://olszewo-borki.pl


                                        Gospodarstwo Agroturystyczne„ Ryby”
                                        Leszek Białobrzewski
                                        Białobrzeg Bliższy 7A,
                                        07-415 Olszewo-Borki
                                        tel. +48 29 764 83 15

                                        Gospodarstwo Agroturystyczne
                                        Grzegorz Niewiarowski
                                        Białobrzeg Bliższy 4,
                                        07-415 Olszewo-Borki
                                        tel. +48 29 764 49 76


                                        Kurpiowska Organizacja
                                        Turystyczna
                                        ul. Bogusławskiego 18,
                                        07-410 Ostrołęka,
                                        tel. +48 602 458 971
                                        biuro@kurpiowskipark.pl
                                        www.kurpiowskipark.pl
      lewej stronie fundamenty daw- leśnego, gdzie skręcamy na pół-
      nego młyna, który miejscowej nocny wschód w kierunku wsi
      ludności przez wiele lat służył Przystań. Po dojechaniu do drogi
      do przemiału zboża na mąkę. asfaltowej, prowadzącej do wsi
      Kontynuując jazdę po około 200 Baranowo, odbijamy w prawo,
      m przecinamy drogę asfalto-  gdzie w odległości 100 m, na roz-
      wą Przystań – Ostrołęka. Jadąc widleniu dróg skręcamy w lewo
      duktem leśnym po 400 m skrę-   w kierunku Przystani. Po lewej
      camy na zachód w kierunku wsi stronie mijamy dawny dworek
      Mostowo. Trasa prowadzi przez rodu Burbonów. Mijamy most na
      las sosnowy z domieszką drzew rzece Omulwi i skręcamy w pra-
      liściastych – jarzębin i brzóz. wo do gospodarstwa, z którego
      Przecinając drogę powiatową rozpoczęliśmy wycieczkę.
      Przystań – Nowa Wieś mijamy
      po lewej stronie oczko wodne,
      za którym kilkadziesiąt metrów
      dalej kierujemy się na północ. Po
      500 m dojeżdżamy do młodnika
                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12