Page 7 - Kurpie Biale
P. 7

liczne starorzecza, oraz piaszczy- się, że to jedna z ostatnich dzi-  foto: Puszcza Biała
    stą terasę wydmową, porośniętą  kich rzek Europy. Jego długie
    w większości lasem. Terasa za- odcinki brzegowe, nietknięte
    lewowa to forma akumulacyjna  ręką ludzką, liczne starorzecza
    stanowiąca najniższy poziom  i nadrzeczne łęgi stały się ostoją
    doliny rzecznej, przecięta kory- ptactwa i innych zwierząt. Wy-
    tem rzeki. Pokryta jest zwykle  jątkowe ukształtowanie rzeki
    osadami rzecznymi (piaskami  sprawia, że zarówno jej głębo-
    i madami), często porośnięta  kość, jak i szerokość koryta są
    trawą, zatorfiona i podmokła. Na  bardzo zmienne. Woda osiąga
    terasie wydmowej przetrwał las  najwyższe stany po zimowych
    najprawdopodobniej dlatego, że  roztopach, na przełomie marca
    wydmowe piaski nie nadawały  i kwietnia oraz po sierpniowych
    się pod uprawy, podobnie jak  deszczach. Najpłycej jest prze-
    sąsiadujące z wydmami tereny  ważnie we wrześniu i październi-
    bagienne.        ku. Prawym dopływem Bugu jest
    Charakterystyczną cechą krajo- Brok. Inne rzeki przepływające
    brazu Puszczy Białej są więc sze- przez Puszczę Białą to Narew,
    rokie i płaskie doliny nieuregu- Wymakracz i Zgorza Struga.
    lowanych rzek, meandrujących
    pośród pięknych łąk. Główną
    z nich jest Bug, o którym mówi

                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12