Page 8 - Kurpie Biale
P. 8

Świat roślin

    krajobraz leśno-nadrzeczny

    Puszcza Biała to jeden z największych kompleksów leśnych na Ma-
    zowszu, stanowiący część Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
    Jej powierzchnia wynosi 85 tysięcy hektarów, z czego 51 tysięcy zaj-
    mują lasy porastające płaskie równiny morenowe i tereny nadrzeczne.
    Największe naturalne skarby Puszczy Białej chronione są w ramach  Puszcza Biała od XIII wieku była
    utworzonych rezerwatów i obszarów Natura 2000, obejmujących  puszczą biskupią. Taka „opieka”
    znaczną część kompleksu.              sprawiła, że puszczański drze-
                             wostan był bardzo chroniony
                             i tylko nieliczni mieszkańcy oko-
    Tereny Puszczy Białej zdomino- grądach, uznawana jest za „jed- licznych wsi mogli w określony
    wane są przez drzewostan so- ną z najpiękniejszych roślin” we  sposób gospodarwać na ich
    snowy, ale spotkać można rów- florze polskiej. Ze względu na  terenie.
    nież zespoły dębowo-grabowe,  efektowne kwiaty, gatunek jest
    olszowe i jesionowo-olszowe.  zrywany lub przesadzany do
    W podszycie występuje głównie  ogrodów. Ciekawostką jest też,
    jałowiec, a na runo leśne składa- że zgodnie ze starymi wierze-
    ją się przede wszystkim: borów- niami, lilia złotogłów była kwia-
    ki, wrzosy, mchy, widłaki i pa- tem magicznnym i znajdowała
    proć orlica. Niewielki fragment  zastosowanie przy sporządzaniu
    ostoi zajmują siedliska łąkowe  napojów miłosnych.
    i zaroślowe.      Na terenach Doliny Dolnego
    Na charakter tutejszego świata  Bugu rośnie niezwykle rzadko
    roślin ogromny wpływ mają rzeki  występująca na terenie Polski sa-
    Bug i Narew oraz ich dopływy.  sanka otwarta, zagrożona zrywa-
    Wspólnie tworzą liczne starorze- niem i przesadzaniem do ogro-
    cza, rozlewiska i tereny bagien- dów. Czasem dostrzec można
    ne, na których dominuje roślin- też występującego w większych
    ność wodna oraz wierzbowe lub  skupiskach staroduba łąkowego,
    topolowe łęgi nadrzeczne.  który jest również gatunkiem
    W Puszczy Białej rośnie ponad  chronionym. Najbardziej zagra-
    30 gatunków roślin chronionych,  ża mu osuszanie terenu, dlate-
    a 15 podlega ochronie częścio- go jest coraz rzadziej spotykany
    wej. Do najciekawszych nale- poza obszarami izolowanymi od
    żą: brzoza niska, lepnica dwu- działalności człowieka.
    dzielna, lilia złotogłów, skalnica
    trójpalczasta i orlik pospolity.
    Warto dodać, że lilia złotogłów,
    występująca głównie w rzadkich

  6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13