Page 6 - Kurpie Biale
P. 6

Środowisko przyrodniczo-geograficzne

    ukształtowanie terenu

    Tereny Kurpiów Białych to przede wszystkim wspaniałe, rozległe
    bory sosnowe. Od południa ich granica wyznaczona jest przez rze-
    kę Bug, poczynając od Brańszczyka i Wyszkowa, dalej biegnie na
    zachód, przez Pniewo, aż do Pułtuska położonego nad Narwią, na
    skraju Puszczy Białej. Jej nazwa pochodzi od piasku jaśniejącego na
    tle gęstych lasów. Północne obszary Kurpiów Białych wyznaczone
    są z kolei przez Narew, obejmują Gostkowo, Długosidło, po Ostrów
    Mazowiecką i Brok na wschodzie.

                             Rzeka meandrująca to rzeka
                             o krętym korycie i dużej liczbie
                             zakoli, czyli meandów. Meandry
                             to wygięte odcinki rzeki, zawar-
                             te między jej dwoma zakrętami
                             o tym samym kierunku. Sprawiają,
                             że rzeka płynie wolniej, a dolina
                             magazynuje więcej wody. Rozwój
                             zakoli prowadzi do stopniowego,
                             bocznego przesuwania się koryta.
                             Główny nurt rzeki znajduje się
   foto: Puszcza Biała – żuraw             środka krzywizny. Przy tym brze-
                             bliżej brzegu leżącego dalej od
                             gu woda ma większą prędkość,
                             przez co brzeg ten jest niszczony
                             i staje się stromy. Przy drugim,
                             płaskim brzegu osadzany mate-
                             riał tworzy piaszczyste plaże, jest
    Kurpie Białe położone są głów- pochodzącego ze zniszczonego  więc znacznie mniej nachylony.
    nie na terenie dwóch regionów  podłoża, po którym lodowiec się
    fizycznogeograficznych,  Mię- przesuwał.
    dzyrzecza Łomżyńskiego oraz   Po stopnieniu lodowca odsło-
    Doliny Dolnego Bugu. Pierwszy  niła się morena denna w postaci
    z nich to rozległa, zdenudowana  lekko falistej równiny, charak-
    równina moreny dennej, zbu- terystycznej właśnie dla Niżu
    dowana z osadów polodowco- Środkowoeuropejskiego.
    wych. Morena zbudowana jest  Z kolei region Doliny Dolnego
    z materiału skalnego przetrans- Bugu obejmuje łąkową terasę
    portowanego przez lodowiec,  zalewową, na której znajdują się

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11