Page 10 - Kurpie Biale
P. 10

foto: Samotnik
    Świat zwierząt

    dom wielu zagrożonych gatunków

    Wyjątkowe walory przyrodnicze Puszczy Białej przejawiają się nie
    tylko w bogactwie tutejszej flory, ale również fauny. Miejscami dzie-
    wicze tereny, odizolowane naturalnie od reszty świata meandrujący-
    mi rzekami, są ostoją dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt. Na
    obszarze Kurpi Białych gniazduje ponad 150 gatunków ptaków, w
    tym co najmniej 30 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz
    13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym moż-
    na spotkać tu kraskę, lelka, niezwykle płochliwego bociana czarnego
    oraz ptaki drapieżne — trzmielojada i orlika krzykliwego. Jednym ze
    sposobów ochrony tego ostatniego gatunku jest zapobieganie śmier-
    ci drugiego pisklęcia. Słabsze młode, często wyrzucane poza gniazdo,
    przenosi się do gniazda innego ptaka, żyjącego w sztucznej hodowli.
  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15