Page 15 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 15

Trasa rowerowa


      Kurpiowskie      Sacrum      Trasa wspaniale promuje Kurpiowszczyznę
      i zdobyła I miejsce w konkursie „Twoja
      ulubiona trasa rowerowa w województwie mazowieckim”.

      Trasa, licząca około 50 kilometrów, wiedzie przez  i tułaczce wróciły do Przasnysza. W okresie powo-
      gminy Łyse i Myszyniec. Najważniejsze punkty –  jennym klasztor przasnyski dał początek 5 innym
      przystanki na szlaku to kościoły gminy Łyse, miejsce  klasztorom: w Ostrowie Wielkopolskim, Szczytnie,
      objawień w Wykrocie oraz bazylika mniejsza w My- Brwinowie, Krakowie i Wykrocie.
      szyńcu. Kolejne wyjątkowe miejsca na trasie to:
                               Bazylika Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświęt-
      Kościół św. Anny w Łysych. Drewniana świątynia  szej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcionawowy
      słynie z corocznego konkursu na najpiękniejszą  kościół z dwiema wieżami zbudowany w latach
      Palmę Kurpiowską. Na uwagę zasługuje architek- 1909–1922, nazywany jest „Katedrą Kurpiowską”.
      tura kościoła. Budowla jest orientowana, na planie  To jeden z największych kościołów na Mazowszu.
      krzyża łacińskiego. Ramiona boczne tworzą kaplice  Wystrój wnętrza nawiązuje do lokalnych tradycji.
      zamknięte trójbocznie. Fasada gmachu jest dwukon- Najtragiczniejszy był dla niego rok 1708, kiedy to
      dygnacyjna. Druga kondygnacja jest czteroosiowa  został całkowicie spalony przez Szwedów.
      z oknami, ozdobiona dwiema wieżami i trójkątnym
      szczytem. W szczycie znajduje się medalion. Świąty- Kościół MB Królowej Korony Polskiej w Kry-
      nię nakrywa dach jednokalenicowy i pokryty blachą. siakach. Murowana świątynia powstała w latach
                               1982–1986. W kościele jest jeden ołtarz z wizerun-
      Kościół Serca Jezusowego w Lipnikach. Wzniesio-  kiem Matki Boskiej Częstochowskiej w otoczeniu
      ny w latach 1837–1843, jest najstarszym kościołem  świętych polskich i aniołów. Na ścianach bocznych
      w gminie. Neobarokowa świątynia to obiekt muro-  umieszczono malowidła: Bożego Narodzenia, Ostat-
      wany z kamienia polnego i cegieł. Fasada dwukondy- niej Wieczerzy, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania.
      gnacjowa z wejściem pośrodku i wnęką z figurą. Dwie
      murowane z cegły wieże wieńczą metalowe krzyże.  Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Zalasiu.
                               Piękny kościół w stylu neogotyckim, zbudowany
      Zakon Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykro-  w latach 1908–1913 z czerwonej cegły, zwożonej
      cie. Klaryski Kapucynki to żeńska gałąź Zakonu  z Prus Wschodnich.
      Braci Mniejszych Kapucynów, obejmująca mniszki
      należące do wielkiej rodziny świętych Franciszka  Kościół  Rzymskokatolicki  Chrystusa  Króla
      i Klary z Asyżu. Zakon klarysek kapucynek w Pol- Wszechświata w Łysych. Pierwsza świątynia we
      sce powstał w 1860 roku, jako kontemplacyjna  wsi Łyse została wzniesiona w 1789 roku. Na ten
      gałąź Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, założonego  czas była to drewniana kaplica, w której odprawia-
      przez bł. Honorata Koźmińskiego i bł. Marię Ange- no nabożeństwa. Współcześnie o kulturze, histo-
      lę Truszkowską. Druga połowa XIX wieku była dla  rii i tradycjach mieszkańców świadczy drewniany
      klarysek bardzo trudna i zmienna. W trakcie II woj- kościół pw. Świętej Anny, zaś rozmach i nowocze-
      ny światowej wszystkie siostry przeszły przez obóz  sność uosabia kościół pw. Chrystusa Króla Wszech-
      koncentracyjny w Działdowie. Po wyzwoleniu  świata, świątynia pobłogosławiona w 2000 roku.
                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20