Stowarzyszenie na Recz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku, ulica Retmańska 47, NIP 536 17 11 044, w ramach planowane realizacji zadania publicznego,
prosi o składanie ofert na wykonanie n/w prac:
I. Opracowanie i wykonanie wydawnictwa kartograficznego.
1. Opracowanie graficzne i kartograficzne mapy (awers)
– wykonanie mapy (awers) obejmującej obszar Jeziora Zegrzyńskiego z zaznaczonymi , wybranymi atrakcjami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, szlakami wodnymi i turystycznymi, stanicami wodnymi, portami i przystaniami żeglugi pasażerskiej
– projekt graficzny publikacji (rewers i awers), wybór ilustracji lub wykonanie zdjęć oraz wykonanie składu części opisowej mapy (rewers)
2. Napisanie tekstów i wybór zdjęć do części opisowej mapy (rewers)
3. Druk i dystrybucja mapy, zgodnie z następującymi parametrami:
druk w formacie B-2 składany do formatu B-6 cm.
papier – kreda mat. 115-130 g.
druk offsetowy 4+4 kolory
nakład 2000 egz.
dystrybucja do 12 adresatów.
Termin wykonania – 30.06.2023 r.

II. Udostępnienie statku pasażerskiego do wykonania rejsów pasażerskich po Jeziorze Zegrzyńskim.
1. Armator w ramach swojej działalności gospodarczej zobowiązuje się udostępnić statek pasażerski z miejscami dla co najmniej 30 pasażerów, posiadający aktualne Świadectwo Zdolności Żeglugowej, ubezpieczenie pasażerów i załogi oraz załogą posiadająca niezbędne kwalifikacje zawodowe
2. Zapewnienie podczas rejsu prelekcji poświeconej m.in. 60-leciu powstania Zalewu Zegrzyńskiego oraz atrakcji regionu Jeziora Zegrzyńskiego.
3. Wykonanie 10 rejsów statkiem ALBATROS z molo w Serocku w dniach od 17 lipca do 30 września 2023 roku.
4. W przypadku awarii statku lub złej pogody uniemożliwiającej wykonanie rejsu – Armator zapewni działania pozwalające na wykonanie planowanej wycieczki;
– W przypadku awarii statku zapewni inny statek pasażerski, posiadający miejsca dla co najmniej 30 osób oraz aktualne dokumenty żeglugowe i wykwalifikowana załogę.
– W przypadku złej pogody – Armator udostępni statek w innym, niż planowano terminie.
Termin wykonania – 17.07-30.09.2023 (harmonogram rejsów – do uzgodnienia).
Oferty można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Retmańska 47, przesyłką pocztową lub e-mailem: cit@jeziorozegrzynskie.info
Termin składania ofert – do 15.06.2023 r.

Serock, 15.05.2023 r.

Informacja o projekcie pt. „Organizacja turystyczno-edukacyjnych
rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim”
W 2023 roku obchodzimy jubileusz 60-lecia budowy tamy i elektrowni wodnej we wsi Dębe w gminie Serock. Powstał sztuczny akwen popularnie zwany Zalewem Zegrzyńskim, którego celem strategicznym było przeciwdziałanie powodziom w dolnym biegu Bugu i Narwi oraz ujęcie wody dla Warszawy. Powstała idealna infrastruktura techniczna (przystanie i porty, kanał łączący Narew z Wisłą) umożliwiająca rozwój turystyki i rekreacji. W ciągu minionych 60-lat nad brzegami Jeziora Zegrzyńskiego zbudowano kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów posiadających najwyższy europejski standard a lokalne restauracje
i tawerny zachęcają świetną kuchnią. Jezioro Zegrzyńskie jest największą atrakcją rekreacyjną i turystyczną stołecznej aglomeracji i Mazowsza, z której najmniej korzysta miejscowa ludność.
Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego ogłosiła konkurs na realizacje zadań publicznych zgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju obszaru LGD Zalewu Zegrzyńskiego (cel szczegółowy: 3.2 Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców obszaru; przedsięwzięciem: 3.2.1 Więcej niż „sypialnia”). Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego otrzymało pozytywna opinię
oraz zapewnienie finansowania projektu ze środków UE.
Projekt ma charakter rekreacyjno turystyczny i edukacyjny, łączący elementy poznawcze z promocją lokalnych atrakcji kulturowych, historycznych i przyrodniczych wśród mieszkańców i turystów). Adresatem planowanej operacji będą mieszkańcy obszaru LGD ZZ z czterech gmin wiejskich (Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Somianka, Wieliszew), dwóch gmin miejsko-wiejskich (Radzymin i Serock) oraz turyści odwiedzających nasz region. Zakładamy iż z rejsów skorzysta co najmniej 250 osób, a wydana w nakładzie 2000 egz. publikacja spełni funkcję informacyjną (część opisowa mapy – ilustrowana zdjęciami historia powstania Zalewu Zegrzyńskiego i promocja lokalnych atrakcji turystycznych) i poznawczą (mapa z ofertą turystyczną oraz dot. np. rejsów pasażerskich).
Zadanie polega na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu dwóch działań, będących przedmiotem w/w Konkursu Ofert:
1. Organizacja i przeprowadzenie edukacyjno – poznawczych 10 rejsów turystycznych statkiem pasażerskim (każda po co najmniej 25 osób) po Jeziorze Zegrzyńskim, podczas których wygłoszona zostanie prelekcja poświęcona historii Zalewu Zegrzyńskiego oraz turystycznych atrakcji lokalnych gmin. Planowane przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie jubileuszu 60-lecia powstania Zalewu Zegrzyńskiego do promocji aktywnego wypoczynku oraz poznania historii turystycznej Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. We wszystkich planowanych wydawnictwach oraz tekstach informacyjnych (mapa, afisz informacyjny) zamieszczona zostanie informacja o sfinansowaniu planowanych działań ze środków UE.
2. Opracowanie i wydanie ilustrowanej publikacji pt. „Atrakcje turystyczne Krainy Jeziora Zegrzyńskiego”, zawierającej mapę oraz ilustrowaną zdjęciami część opisową (60 lat powstania Zalewu Zegrzyńskiego, najciekawsze obiekty historyczne, przystanie, porty i baza rekreacyjna itp.) oraz afisza informacyjnego dot. realizacji zadania publicznego (druk 50 egz. + publikacja w Internecie na stronie armatora i wnioskodawcy).