Page 6 - Kurpie Zielone
P. 6

Środowisko przyrodniczo-geograficzne

    ukształtowanie terenu

    Równina Kurpiowska to region zwany również Puszczą Zieloną, My-
    szyniecką lub Kurpiowską, obejmujący rozległy, piaszczysty sandr od-
    dzielony od położonego na północy Pojezierza Mazurskiego wałem
    moren czołowych ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, od wschodu
    dochodzący do Wysoczyzny Kolneńskiej i rzeki Pisy, od zachodu do
    Wysoczyzny Ciechanowskiej i rzeki Orzyc. Charakterystyczną cechą
    krajobrazu jego są płaskie, szerokie i zabagnione doliny rzeczne.


                             Sandr to rozległy, płaski stożek
                             napływowy powstały na przed-
                             polu lądolodu w czasie jego cofa-
                             nia się lub postoju. Jest on zbu-
                             dowany z ułożonych warstwowo
                             żwirów i piasków, wypłukanych
                             przez wody wypływające z top-
                             niejącego lądolodu. Sandry to
                             pokrywy o znacznej powierzch-
                             ni, lekko nachylone w kierunku
                             odpływu dawnych wód polo-
                             dowcowych. Czasem występują
                             na nich płytkie, bezodpływowe
   foto: Puszcza Zielona                zagłębienia wypełnione jezior-
                             kami lub podmokłościami oraz
                             rynny jeziorne, wcięte doliny rzek
                             i wzgórza parabolicznych wydm.
                             Jałowe, piaszczyste gleby sandru
    Kurpie Zielone to rozległy,  kośne łąki i pastwiska. Są one  porasta zwykle bór sosnowy.
    piaszczysty sandr poprzecinany  zmeliorowane, jedynie dolina
    dolinami niewielkich rzek. Pła- Pisy zachowała naturalny cha-
    ski i równinny krajobraz regio- rakter rzeki nizinnej meandru-
    nu urozmaicają polodowcowe,  jącej wśród lasów, ze starorze-
    wydmowe wzgórza, których  czami na podmokłych terasach
    najwięcej można zobaczyć na  zalewowych, porośniętych ro-
    terenie w międzyrzeczy Pisy,  ślinnością łąkową. Dawniej Rów-
    Szkwy i Rozogi. Charakterystycz- ninę Kurpiowską porastał zwarty
    ną cechą krajobrazu są szerokie  kompleks leśny pierwotnej Pusz-
    i płaskie doliny rzek zajęte przez  czy Zielonej. Dziś na Kurpiach

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11