Page 3 - Kurpie Zielone
P. 3

Kurpie Zielone

    rys geograficzno-historyczny                 foto: Puszcza Zielona

         Obszar zajmuje część Równiny Kurpiowskiej – sandr na przedpolu Pojezie-
         rza Mazurskiego i część Międzyrzecza Łomżyńskiego. W naturalnych pusz-
         czach panowały trudne warunki życia, a ludność żyła skromnie i wykształ-
         ciła swoistą kulturę i tradycje. Tereny dzisiejszej Puszczy Zielonej pełne są
         pamiątek i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W XX wieku
         największym znawcą Kurpiowszczyzny był Adam Chętnik, twórca i założy-
         ciel skansenu w Nowogrodzie dokumentującego kulturę materialną Pusz-
         czy Zielonej. Dzięki jego pasji ocalało od zapomnienia wiele elementów
         kurpiowskiej kultury. Dziś przez teren Puszczy Zielonej wiedzie sieć dróg,
         wiele jest gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i hotelików. Można
         połączyć poznawanie tych terenów z wypoczynkiem. Atrakcją są imprezy
         folklorystyczne oraz spotkania z artystami i twórcami ludowymi. W Ostro-
         łęce działa Kurpiowskie Centrum Informacji zorganizowane przez Stowa-
         rzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji oraz Kurpiowskie Centrum Promocji
         inspirowane przez Związek Kurpiów, w których można uzyskać informacje
         o regionie, jego bogatej historii i odrębności kulturowej, bogactwie kultury
         materialnej oraz możliwościach wypoczynku i rekreacji.

                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8