Page 4 - TURYSTYKA DOLNEGO BUGU
P. 4

K R A I N A  D O L N E G O  B U G U  I  N A R W I

                  J E Z I O R O Z E G R Z Y N S K I E  I N F O

       Wydawca  Na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
             Zegrzyńskiego wydało Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o. Warszawa.

             Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego
             ul. Retmańska 47, 05-140 Serock,
             e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info,
             www.jeziorozegrzynskie.info

         Tekst  Dominika Borówka-Sitnik


        Zdjęcia Andrzej Bis,
             Zbigniew Szumera,
             archiwum Euro Pilot Sp. z o.o.


      Opracowanie  EURO PILOT Sp. z o.o.
    redakcyjne, skład,  ul. S. Konarskiego 3
      łamanie, druk: 01-355 Warszawa
             tel./fax. +48 22 664 37 20, +48 22 664 50 91
             www.europilot.com.pl

             ISBN 978-83-8009-858-9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9